Ivet

47 tekstów – auto­rem jest Ivet.

By­liśmy so­bie ob­cy do mo­men­tu w którym nasze anioły pos­ta­nowiły złapać się za ręce. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 23 marca 2015, 17:36

Kiedyś chciałam uciec, ale doszłam do wnios­ku, że ucie­czka do nicze­go nie prowadzi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2014, 22:40

Od­kryj mnie, za każdym ra­zem na no­wo, aż od­kry­jesz moją duszę. 

myśl • 5 września 2014, 20:45

By­liśmy jak og­nisko i za­pałka. Kiedy za­pałka za­pali og­nisko, ono już jej nie potrzebuje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2014, 21:46

Bądź sil­na, te­raz nie stać Cię na naj­mniej­szy błąd. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 czerwca 2014, 19:03

Po każdej burzy zaw­sze świeci słońce, na­wet po tej, która toczy się w naszym sercu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 maja 2014, 16:04

Chwy­taj w dłonie to co przy­niesie Ci los.
Żyj pełnią życia, bo później już będzie za późno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 maja 2014, 18:58

Do szczęścia pro­wadzi pros­ta dro­ga, to my ut­rudniamy ją so­bie skręcając w ścieżki, które wiodą nas donikąd. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2014, 17:47

Wszys­tko ni­by tak pros­te, a jed­nak tak popląta­ne, że trud­no zna­leźć te­go sens. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2014, 18:45

Nig­dy nie przy­puszczałabym, że po­kocham ko­goś, kto mnie w ogóle nie zauważa. Choć cza­sem ob­darza cu­dow­nym uśmiechem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2013, 17:32

Ivet

Ivet

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

24 marca 2015, 17:221grambrawury sko­men­to­wał tek­st Byliśmy so­bie ob­cy do [...]

23 marca 2015, 18:10Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Byliśmy so­bie ob­cy do [...]

23 marca 2015, 17:36Ivet do­dał no­wy tek­st Byliśmy so­bie ob­cy do [...]

22 września 2014, 22:44krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedyś chciałam uciec, ale [...]

22 września 2014, 22:40Ivet do­dał no­wy tek­st Kiedyś chciałam uciec, ale [...]

5 września 2014, 20:45Ivet do­dał no­wy tek­st Odkryj mnie, za każdym [...]

4 września 2014, 21:46Ivet do­dał no­wy tek­st Byliśmy jak og­nisko i [...]

2 czerwca 2014, 23:36krysta sko­men­to­wał tek­st Bądź sil­na, te­raz nie [...]

2 czerwca 2014, 19:03Ivet do­dał no­wy tek­st Bądź sil­na, te­raz nie [...]

28 maja 2014, 19:02Brill sko­men­to­wał tek­st Po każdej burzy zaw­sze [...]